Hopp over navigasjon og gå til sideinnhold

Styre­medlemmer

LEDER
Jonathan Lundblad

NESTLEDER
Andreas Reitan

ØKONOMIANSVARLIG
Pauline Galteland

NÆRINGSLIVSANSVARLIG
Sara Emilie Thode

Sekretær
Silje Viko

Undergruppeansvarlig 
Jan Tidjani Aboubacar

Informasjonsansvarlig 
Joachim Rogstad

 

Kontaktinformasjon:

E-post:

styret@osloteknikersamfund.no

Besøksadresse:

Pilestredet 35, 0166 Oslo

Postadresse:

Oslo Tekniker Samfund

Postboks 7036, St. Olafs Plass

0130 Oslo


Stillingsinstruks for leder.

 • Leder av studentstyret skal ha helhetlig oversikt over det arbeidet studentstyret og OTS jobber med, samt engasjere og motivere de øvrige styremedlemmene.
 • Leder skal lede ukentlige styremøter og ta opp aktuelle saker med styret.
 • Leder skal lede studentrådsmøtene en gang per måned og være styrets talerør til studentrådet.
 • Leder skal lage saksliste og sende den til styremedlemmene minst en dag før møtet.
 • Leder skal være OTS’ kontaktperson mot ledelsen og studentparlamentet på OsloMet.
 • Leder skal være styreleder eller økonomiansvarlig i Næringslivsdagen-OTS.
 • Leder i OTS-styret har som ansvarsområde å opprettholde kontakten med SiO samt være styrets ansikt utad til skipnaden.
 • Leder skal opprettholde en dialog med samskipsnaden, og sørge for at styret mottar informasjon om oppdaterte tilbud fra SiO.
 • Leder skal sette seg inn i SiOs politikk og tilbud. Samt gi tilbakemelding fra studentene til SiO.

      Samarbeid med administrasjonen.

 • Leder skal delta på møte med administrasjonen etter avtalt frekvens samt informere de øvrige styremedlemmene om sakene som blir tatt opp med ledelsen.
 • Leder skal sette seg inn i sakspapirene fra fakultetstyret på TKD. Leder skal i forkant av fakultetstyret diskutere sakspapirene med studentrepresentantene i fakultetstyret.

      Samarbeid med nestleder

 • Leder skal oppdatere nestleder i alle saker som blir tatt opp på møter nestleder ikke deltarpå. Etter hvert møte med administrasjonen skal leder gå igjennom møteinnholdet med nestleder.
 • Leder skal sørge for at nestleder er innformert i den grad at nestleder kan tre inn som leder etter behov.

Stillingsinstruks for nestleder

 • Nestleder i OTS-styret skal ha en helhetlig oversikt over arbeidet til styret.
 • Nestleder skal lede OTS-styret ved leders fravær. Nestleder skal ha en slik oversikt at personen kan tre inn i leders rolle.
 • Nestleder skal ha møte med leder etter leders møte med administrasjonen samt lese referater som blir ført hvor leder deltar.
 • Nestleder er daglig leder for Fadderordningen-OTS og er ansvarlig for gjennomføringen av fadderperioden.
 • Nestleder skal være ordstyrer under studentrådsmøtene samt generalforsamlinger.

Stillingsinstruks for sekretær

 • Sekretær i OTS-styret har som ansvarsområde å skrive referater fra styremøtener samt andre møter hvor styret er representert.
 • Sekretær skal etter styremøter skrive referat og sende dette til styremedlemmeneinnen en uke etter at møtet har funnet sted. Referat skal også legges tilgjengelig for info-ansvarlig slik at referatet så raskt som mulig kan legges ut på hjemmesiden.
 • Sekretær skal skrive referat etter studentrådsmøter og sende dette til de tillitsvalgte innen en uke etter at møtet har funnet sted.
 • Sekretær skal etter oppfordring fra OTS-ansvarlig skrive ut attest til leder, og eventuelle andre styremedlemmer av undergruppene etter endt periode.
 • Sekretær skal skrive ut attest til de tillitsvalgte som etter endt periode har gjennomført sine plikter som tillitsvalgt. Viser til vedtekt §4.3
 • Sekretær har ansvar for booking av møterom (auditorie) til studentrådsmøter, generalforsamlinger og andre møter.
 • Sekretær skal minimum en uke før studentrådsmøter kalle inn alle tillitsvalgte med saksliste.
 • Sekretær har sammen med info-ansvarlig ansvar for å oppdatere kalenderen på kontoret.

Stillingsinstruks for Økonomi-ansvarlig.

 • Økonomiansvarlig i OTS-styret skal til enhver tid ha oversikt over styrets økonomi. Det innebærer at økonomiansvarlig skal opplyses om alle bevegelser som skjer i kontoene til studentstyret.
 • Økonomiansvarlig skal føre regnskap, sende ut fakturaer og årsoppgave for styret i januar etter endt periode.
 • Økonomiansvarlig skal sammen med leder eller økonomiansvarlig for undergruppene føre inn regnskapet i eget program og lage årsrapport for hver undergruppe. (Gjelder ikke kroa, fadderperioden eller ND.
 • Økonomiansvarlig skal sammen med OTS-ansvarlig gå igjennom regnskapet og årsoppgavene fra undergreuppene hvert år. Dette legger grunnlag for vurdering av strategimidler som blir tildelt undegrupper.
 • Økonomiansvarlig skal hver uke sørge for å regnskapsføre kontaktinntekter som kommer på kontoret.

Stillingsinstruks for Info-ansvarlig.

 • Info-ansvarlig i OTS-styret har som ansvarsområde å formidle informasjon fra OTS til alle studentene på avdelingen.
 • Info-ansvarlig skal etter hvert styremøte og studentrådsmøte legge ut referat på hjemmesiden til OTS.
 • Info-ansvarlig skal ha oversikt over infoskjermen og oppdatere denne etter behov.
 • Info-ansvarlig skal gjennomgå infotavlene tilgjenglige for OTS en gang per uke og rydde disse for gammel informasjon.
 • Info-ansvarlig skal oppdatere hjemmesidene til studentstyret, samt påse at Pcer, skrivere og annet teknisk utstyr vedlikeholdes og fungere.
 • Info-ansvarlig skal til en hver tid påse at mailinglister som brukes av OTS-styret er oppdatert.

Stillingsinstruks for undergruppeansvarlig.

 • Undergruppeansvarlig har som ansvarsområde å sørge for at undergruppene driftes forsvarlig.
 • Undergruppeansvarlig skal ha jevnlige møter med undergruppene og ha oversikt over de forskjellige undergruppenes status.
 • Undergruppeansvarlig skal holde oversikt over hva de forskjellige gruppene foretar seg, som skal legges til grunn for utskrivelse av attester.
 • Undergruppeansvarlig skal bistå undergruppene ved behov og gjøre en innsats for kontinuiet i driften av OTS sine undergrupper.
 • Undergruppeansvarlig skal vurdere innsatsen til lederene og andre styremedlemmer ved endt periode, og skal på bakgrunn av dette godkjenne utgivelse av attester.

Stillingsinstruks for Næringslivs-ansvarlig.

 • Bindeleddet mellom næringslivet og studentene
 • Har som ansvarsområde å skape og opprettholde dialogen med næringslivet.
 • Er ansvarlig for arrangementer og stander for næringslivet
 • Er ansvarlig for at bedriftene i løpet av et semester treffer de fleste studentene.

Kontakt oss