Kroa

kroa logo final.png

IU Kroa er en lang tradisjon hos oss på avdelingen for lngeniør, Teknologi og Data utdanning, og er et samlingssted for øltørste studenter. 

Hvor lang tid tilbake vet vi ikke helt, men vi kan anta at kroa begynner å nærme seg 100 år. Da ingeniørutdanningen flyttet fra Cort Adelers gate til Pilestredet, ble det en helt ny kro, nye lokaler og nye regler. Kroa gikk for første gang lovlig og fra februar 2009 ble IU Kroa registret som en egen organisasjon. I 2019 flyttet OsloMet Makerspace inn i IU kroas lokaler i 1.etasje på Pilestredet 35. Derfor har kroa flyttet midlertidig opp til lærerkantinen i 8. etasje. Vi håper sårt på en bedre løsning og egne lokaler slik at kroa igjen kan gjenoppstå slik den en gang var. 

Det har vanligvis blitt holdt kro hver siste torsdag i måneden, men Kroa har sett litt synkede aktivitet etter bytting av lokalet. Men kroa kan leies til klassearrangementer og ved annen undergrupppeaktivitet hvis det ønskes. 

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

  • Facebook
  • Instagram

Vedtekter

1. Navn og formål

§1.1 OTS Kroa er et partipolitisk og religiøst nøytral forening drevet av studentene ved Oslo Storbyuniversitet avdeling for Ingeniør, Teknologi og Data

§1.2 OTS Kroa har som formål å samle alle studenter på avdelingen til sosialt samvær. Med dette menes nyttårsball, krokvelder og andre fester og tilsetninger i OsloTekniker Samfunns` regi.

2. Medlemmer

§2 Alle studenter ved OsloMet avdeling for Ingeniør, Teknologi og Data har mulighet til å bli medlem i IU Kroa. Medlemstallet kan derimot ikke overstige 100 personer.

3. Administrasjon

§ 3.1 Krostyret består av: Leder, økonomiansvarlig, web/info ansvarlig,

innkjøpsansvarlig, barsjef, musikkansvarlig og sikkerhetsansvarlig.

§3.2 Krostyret velges ved urnevalg ved generalforsamling i januar hvert år

.

§3.3 Krostyret plikter å informere alle medlemmer av krokomiteen ved OsloMet avdeling for Ingeniør, Teknologi og Data om vedtektene, og å gjøre dem tilgjengelige.

4. Generalforsamling

§4.1 Generalforsamling er allmøte hvor alle medlemmene av krokomiteen har møte-, tale- og stemmerett.

§4.2 Generalforsamlingen er for IU Kroa den lovgivende myndighet og fastsetter retningslinjene for dets virksomhet.

§4.3 Ordinær Generalforsamling holdes i januar måned.

§4.4 Generalforsamlingen forberedes og ledes av krostyret.

§4.5 Forslag til lovendring skal være krostyret i hende minst 14 dager før

Generalforsamlingen, og bekjentgjøres for alle medlemmer på Generalforsamlingen.

§4.6 Lovendringer avgjøres med 2/3 flertall av Generalforsamlingen.

§4.7 Generalforsamlingen innkalles med minst en ukes varsel, og er

beslutningsdyktig uansett fremmøte. Innkallingen skal nå alle medlemmene på den mest hensiktsmessige måte å kontaktes på.

5. Ekstraordinær Generalforsamling

§5.1 Ekstraordinær Generalforsamling innkalles:

1. Når krostyret ønsker det.

2. Når 5 % av medlemmene skriftlig forlanger det.

§5.2 Kravet om ekstraordinær Generalforsamling rettes krostyret.

§5.3 Ekstraordinær Generalforsamling innkalles på samme måte som ordinær

Generalforsamling.

§5.4 Ekstraordinær Generalforsamling forberedes og ledes av krostyret.

§5.5 Ekstraordinær Generalforsamling kan bare behandle den eller de saker som kravet om Generalforsamlingen krevet og som er kunngjort i innkallelsen.

6. Nominasjon

§6.1 Alle medlemmer er valgbare til krostyret.

§6.2 En kandidat kan innstilles til flere tillitsverv.

§6.3 Et medlem kan nekte nominasjon.

§6.4 Et medlem kan kun inneha et verv i krostyret.

7. Valg

§7.1 Alle valg til krostyret avgjøres med alminnelig flertall.

§7.2 Ved flere en 1 kandidat til verv, skal det foretas skriftlig votering.

§7.3 Enhver innehaver av tillitsverv i krostyret plikter å skjøtte dette inntil nytt valg har funnet sted. Personen skal trekke seg tilbake dersom vedkommende har fått mistillitsvotum av den gruppen som har stemmerett på dens verv.

§7.4 Dersom en person går i 3. klasse og avslutter sin skolegang ved OsloMetinnen et år etter valget, kan personen ikke stille til valg. Gyldig fra valg i januar 2010.

8. Disiplinærforseelser og straffer

§8.1 En student eller en gruppe studenter som ved sin oppførsel har skadet IU Kroas interesser, kan for en tid nektes adgang til kroas arrangementer. En slik beslutning kan kun tas av krostyret. Før en slik avgjørelse treffes, skal det være mulig for studenten / gruppen å avgi forklaring.

§8.2 Dersom en ikke møter på edruvakt, uten å melde fravær, eller dersom en ikke møter på over halvparten av times vaktene uten å melde fra før 15.00 den gjeldene dagen, og igjen ikke kommer med særdeles grunn. Skal det opp til vurdering i styret om utestenging er aktuelt.

9. Krostyret

§9.1 Krostyret står for den daglige driften av kroa.

§9.2 Krostyret skal utarbeide et budsjettforslag for kroa.

§9.3 Krostyret har jevnlige møter, hvor krostyremedlemmene plikter å møte.

10. Økonomi

§10.1 Krostyret plikter å legge frem kvartalsvis beretning med regnskap og med søknad av midler for studentstyret OTS hvert år. Innen 15. desember.

§10.2 Krostyrets skriftlige budsjettforslag og regnskap skal godkjennes av

 Oslo Tekniker Samfund.

§10.3 Studentstyret skal informeres om alle overskridelser i budsjettet.

§10.4 Leder og økonomiansvarlig tildeles signatur og prokura.

11. Attest

§11 Det skal skrives en attest til alle som har tillitsverv i krostyret. Denne skal

underskrives av leder av Oslo Tekniker Samfund, og i enkelte tilfeller også av Dekan.

12. Oppløsning

§12 Forslag om oppløsning av foreningen kan bare behandles dersom 2/3 av

foreningens stemmeberettigde medlemmer skriftlig krever det. Hvis krav framsettes, skal styret innkalle til ekstraordinær Generalforsamling. Her skal det foretas skriftlig avstemning over forslaget, som må få av de avgitte stemmer for å bli vedtatt.

13. Gyldighet

§13 Vedtektene er gyldig fra 19. januar 2010

Endring av vedtekter er godkjent av tilstedeværende på generalforsamling 12.01.16.