Vedtekter

 1. NAVN OG FORMÅL

 • 1.1 Oslo Tekniker Samfund (OTS) er en frivillig studentorganisasjon som representerer studentene på teknologiinstituttene ved fakultet for Teknologi, Kunst og Design (TKD). OTS organiserer velferdstilbud og arrangementer for å fremme studiehverdagen, samt driften av Studentrådet. Organisasjonen er partipolitisk og religiøst nøytrale.

 • 1.2 OTS har som oppgave å fremme kontakten mellom studenter, næringsliv, universiteter og høgskoler, samt skape relasjoner og et godt miljø gjennom sportslige, kulturelle og sosiale tilbud.

  2. MEDLEMMER

 • 2.1 Alle studenter på teknologiinstituttene ved fakultet TKD på OsloMet er medlemmer av OTS. Dette innebærer de tre instituttene industriell utvikling (MEK), informasjonsteknologi, samt bygg og energiteknikk.

  3. ADMINISTRASJON

 • 3.1 Styret i OTS, Studentstyret, består av. Leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, informasjonsansvarlig, næringslivs-ansvarlig og Undergruppeansvarlig.

 • 3.2 Studentstyret velges ved elektronisk urnevalg på avdelingen og sitter ett år fra generalforsamlingen.

 • 3.3 Studentstyret plikter å informere alle sine medlemmer om vedtektene, samt gjøre dem tilgjengelige.

 4. TILLITSVALGTE

 • 4.1 Det skal velges minimum en tillitsvalgt med vara på hver linje i hvert klassetrinn i begynnelsen av hvert første skoleår. Studentstyret skal sørge for at valget blir foretatt i alle klasser.

 • 4.2 Funksjonstiden for en tillitsvalgt er 1. år. Den tillitsvalgte sørger i begynnelsen av hvert skoleår for at klassen har en tillitsvalgt, enten ved at vedkommende, med klassens godkjennelse, fortsetter i stillingen, eller at det foretas nyvalg i klassen.

 • 4.3 Den tillitsvalgte har ansvaret for at klassen er representert i Studentrådet. Unnlater en representant å møte i flere en to Studentrådsmøter vil ikke attest bli utskrevet.

 • 4.4 Den tillitsvalgte har ansvaret for at informasjon de får fra undervisningspersonalet, laboratoriepersonalet, administrasjonen og på studentrådsmøtene, blir formidlet til klassen på en fornuftig måte. Dersom dette ikke blir overholdt, vil ikke attest bli utskrevet.

 • 4.5 Blir en tillitsvalgt valgt inn i Studentstyret må avtroppende klassekontakt sørge for valg av ny tillitsvalgt. Den tillitsvalgte plikter å informere administrasjonen og Studentstyret om valget.

  5. GENERALFORSAMLING

 • 5.1 Generalforsamlingen er allmøte hvor alle studentene har møte-, tale- og stemmerett.

 • 5.2 Generalforsamlingen er for Samfundet den bestemmende myndighet og fastsetter retningslinjene for dets virksomhet.

 • 5.3 Ordinær Generalforsamling holdes ved årskiftet.

 • 5.4 Generalforsamlingen forberedes og ledes av Studentstyret.

 • 5.5 Forslag til lovendring skal være Studentstyret i hende minst 7 dager før Generalforsamlingen, og bekjentgjøres for alle studentene på en fornuftig måte.

 • 5.6 Lovendringer avgjøres med 2/3 flertall av Generalforsamlingen.

 • 5.7 Generalforsamlingen innkalles med minst tre ukes varsel, og er beslutningsdyktig uansett fremmøte. Innkallingen skal nå alle studentene.

  6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

 • 6.1 Ekstraordinær Generalforsamling innkalles:

  • Når Studentstyret ønsker det.

  • Når 5% studenter skriftlig forlanger det.

 • 6.2 Kravet om ekstraordinær Generalforsamling rettes til Studentstyret.

 • 6.3 Ekstraordinær Generalforsamling innkalles en uke før.

 • 6.4 Ekstraordinære generalforsamlinger forberedes og ledes av Studentstyret.

 • 6.5 Ekstraordinær Generalforsamling kan bare behandle den eller de saker som kravet om generalforsamling krever og som er kunngjort i innkallelsen.

  7. NOMINASJON

 • 7.1 Alle studenter er valgbare til Studentstyret.

 • 7.1.1 Med unntak av studenter som går forkurs, planlegger utveksling, eller avslutte sin utdanning på teknologiinstituttene ved TKD før perioden for vervet utløper.

 • 7.2 Det velges to representanter pluss vara til hvert av Instituttrådene før semesterslutt. Representanter må studere ved det aktuelle institutt og skal møte i Studentrådet. Det bør velges representanter av begge kjønn for hvert av rådene.

 • 7.3 Valgforsamling for §7.2 er Studentrådet.

 • 7.4 Klasserepresentanter i Studentrådet kan ikke sitte i Studentstyret.

 • 7.5 En kandidat kan innstilles til flere tillitsverv.

 • 7.6 En student kan nekte nominasjon.

 • 7.7 En student kan kun inneha et verv i Studentstyret.

  8. VALG

 • 8.1 Alle valg til Studentstyret og Instituttrådene avgjøres med alminnelig flertall.

 • 8.2 Ved flere en 1 kandidat til verv, skal det foretas skriftlig votering.

 • 8.3 Enhver innehaver av tillitsverv i OTS plikter å skjøtte dette inntil nytt valg har funnet sted. Personen skal trekke seg tilbake dersom vedkommende har fått mistillitsvotum av den gruppen som har stemmerett på dens verv.

  9. DISIPLINÆRFORSEELSER OG STRAFFER

 • 9.1 En student eller en gruppe studenter som ved sin oppførsel har skadet Samfundets interesser, kan for en tid nektes adgang til Samfundets arrangementer. En slik beslutning kan kun tas av Studentstyret. Før en slik avgjørelse treffes, skal det være mulig for studenten / gruppen å avgi forklaring.

  10. STUDENTRÅDET

 • 10.1 Studentrådet er studentenes øverste organ for teknologiinstituttene. Studentrådet består av en representant fra hver klasse, studentrepresentantene i Instituttrådene og Studentstyret.

 • 10.2 De tillitsvalgte har møteplikt og tale-, stemme- og forslagsrett i Studentrådet.

 • 10.3 Studentrepresentantene i Instituttrådene har møte-, tale- og forslagsrett.

 • 10.4 Møte i Studentrådet skal holdes, så godt det lar seg gjøre, siste tirsdag i måneden, det skal imidlertid ikke gå mer er enn 4 uker mellom hvert møte.

 • 10.5 Studentstyret forbereder saker, setter opp saksliste og innkaller til møte.

 • 10.6 Møteinnkalling med sakliste sendes på mail til de tillitsvalgte minst 5 skoledager før møtet.

 • 10.7 Sakspapirene skal inneholde nødvendig bakgrunnsmateriale og begrunnet forslag til vedtak/uttalelse.

 • 10.8 Møtene ledes av styreleder med nestleder som bisitter.

 • 10.9 Studentrådet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

 • 10.10 Saker vedtas ved alminnelig flertall.

 • 10.11 Saker fra tillitsvalgte sendes inn til styreleder via mail etter møteinnkalling og senest 24 timer før møtet avholdes.

  11. STUDENTSTYRET

 • 11.1 Studentstyret står for den daglige driften av OTS.

 • 11.2 Studentstyret skal utarbeide et budsjettforslag for OTS.

 • 11.3 Studentstyret har jevnlig møter, hvor studentstyremedlemmene plikter å møte. Dersom dette ikke blir overholdt, vil ikke attest bli utskrevet til det aktuelle styremedlemmet.

 • 11.4 Studentstyret har ikke stemmerett i Studentrådet.

 • 11.5 Avtroppende studentstyre forplikter seg til å gi grundig opplæring av det nye styret.

 • 11.6 Medlemmene i studentstyret forplikter å levere hver sin årsberetning ved slutten av året. Lederen forplikter å samle sammen dette til en bok. Leveres til påtroppende leder.

  12. BOKSKAP

 • 12.1 Alt innhold i bokskap oppholdes på eget ansvar.

 • 12.2 Alle skap tilhørende OTS skal betales leie for med en gang det tas i bruk.

 • 12.3 Studentstyret er ansvarlig for å klippe skap ved manglende betaling innen gitt frist.

  13. ØKONOMI

 • 13.1 Studentstyret står ansvarlig for å skaffe til veie økonomiske midler.

 • 13.2 Studentstyret skal søke Kulturstyret SiO om midler hvert vårsemester innen utgangen av februar og høstsemester innen utgangen av september.

 • 13.3 Alle undergrupper plikter å legge frem helårs beretning med godkjent regnskap og med søknad om tildeling av midler for studentstyret hvert år, innen 15. desember.

 • 13.4 Studentstyrets skriftlige budsjettforslag og regnskap skal godkjennes av generalforsamlingen.

 • 13.5 Studentrådet skal informeres om alle overskridelser i budsjettet.

 • 13.6 Studentstyret kan velge å gi lån i stede for, eller i tillegg til støtte, til undergruppene.

 • 13.7 Leder og økonomiansvarlig tildeles signatur og prokura.

 • 13.8 Leder og økonomiansvarlig er ansvarlig for at det lages et godkjent regnskap. Dette gjøres ved slutten av året eller før sittende styre går av. Leder og økonomisjef kan bli holdt ansvarlig for mislighold av økonomien. Med godkjent regnskap henvises det til Norsk lov.

 • 13.9 Det skal ikke under noen omstendigheter, for Oslo Tekniker Samfunds innehavere av verv, deles ut uavklarte goder.

 • 13.10 Det skal være åpenhet rundt alle godtgjørelser.

  14. UNDERGRUPPER

 • 14.1 Undergruppene av OTS står for sosiale, sportslige, kulturelle og fagrelaterte aktiviteter.

 • 14.2 Hver undergruppe skal ha minst en leder, samt en økonomiansvarlig ved behov.

 • 14.3 Det er ikke mulig å stenge noen studenter ute fra undergruppene, se dog §9.1.

 • 14.4 Undergrupper plikter å informere studentstyret om sitt arbeid gjennom halvårsrapporter. Hvor styret mottar total oversikt over økonomi og tilstand.

 • 14.5 Alle grupper plikter å føre fullstendig oversikt over inventar og utstyr de disponerer.

 • 14.6 Alt utstyr og inventar som gruppene kjøper inn og disponerer, tilhører Studentstyret.

 • 14.7 Etablering av ny undergruppe skal følge retningslinjene gitt av undergruppeansvarlig Det skal utarbeides et dokument med undergruppens formål.

  15. UNDERGRUPPERMØTE

 • 15.1 Undergruppemøtes innkalles og ledes av undergruppeansvarlig i Studentstyret.

 • 15.2 Undergruppemøter er et koordinerende fora for undergruppene av OTS.

 • 15.3 Styrene i undergruppene plikter å møte i Undergruppemøtene når disse holdes. Undergruppenes leder står ansvarlig for oppmøte. Dersom en undergruppe ikke møter uten gyldig fravær vil undergruppeansvarlig kunne nekte leder av gruppen attest.

  16. TRIMROM 

 • 16.1 Trimromstyret har som ansvar å drifte trimrommet i P35. De skal overse at utstyr blir vedlikeholdt.

  17. OTS BANDGRUPPA

 • 17.1 Bandgruppa har som ansvar å drifte bandrommet i P35. De skal overse at utstyr blir vedlikeholdt, og ha kontroll over hvem som bruker rommet.

  18. OTS JENTEGRUPPA 

 • 18.1 Jentegruppa skal fungere som en sosial plattform for jentene under OTS på Oslo Storbyuniversitet - OsloMet

 • 18.2 Gruppen skal holde minst ett arrangement hvert semester

 • 18.3 Driften av undergruppen skal være i regi av èn leder og èn nestleder

  19. OTS HYTTEKOMITEEN

 • 19.1 Står for den daglige drift av OTS sin hytte. Den fører også tilsyn og kontroll med hytta og påser at reglementet blir overholdt.

 • 19.2 Leder av hyttekomiteen skal ha ansvar for bekreftelse av reserversjoner av hytta.

  20. OTS KLATREGRUPPA

 • 20.1 Arrangerer klatreturer og treningsopplegg for studenter ved Oslo Met-TKD.

  21. OTS EVENTKOMITÈ

 • 21.1 Har som formål å samle alle skolens studenter til sosialt samvær. Med dette menes nyttårsball, krokvelder og andre fester og tilstelninger i OTS´ regi.

  22. FADDERORDNINGEN OTS

 • 22.1 Fadderordningen skal organisere mottaket av nye studenter, med håp om å kunne lette tilpasningen til studier på høgskolenivå, samt å kunne fremme et sosialt miljø på tvers av linjer og klassetrinn.

 • 22.2 Studentstyrets nestleder er daglig leder i Fadderordningen OTS.

 • 22.3 Leder av Fadderordningen OTS tildeles signatur og prokura.

  23. NÆRINGSLIVSDAGENE OTS

 • 23.1 Studentstyret OTS står for å arrangere de årlige Næringslivsdagene.

 • 23.2 Næringslivsdagenes tidligere leder har ansvar for å velge ny leder. Erfaring fra tidligere verv bør veies tungt i beslutningsprosessen.

 • 23.3 Leder av Næringslivsdagene OTS tildeles signatur og prokura.

 • 23.4 Studentstyret må godkjenne budsjettet til Næringslivsdagene OTS.

 • 23.5 Økonomiansvarlig og leder for Næringslivsdagene OTS skal til en hver tid orientere studentstyret om økonomien, og eventuelle endringer i budsjettet.

 • 23.6 Studentstyret er automatisk en del av utvalget Næringsdagene OTS.

 • 23.7 Leder av undergruppen Næringslivsdagene OTS har ansvar for å utnevne et utvalg med opptil 10 personer.

   24. INGENIØRUTDANNINGENS HEDERSPRIS

 • 24.1 Gruppas navn er «Det Gylne Treghetsmoment» (DGT).

 • 24.2 Prisen kan utdeles som belønning for fortjenstfullt virke for Oslo Tekniker Samfund, og betegnes som ”Ingeniørutdanningens hederspris”.

 • 24.3 Ingeniørutdanningens hederspris utdeles i form av en medalje.

 • 24.4 Fortjenestemerket «Den Gylne Nål» er OTS’ merke forgylt.

 • 24.5 Prisutnevnelsen skal foretas av DGT, bestående av tre studenter. DGT velges på Generalforsamlingen. OTS’ styre må samtykke i utnevnelsene.

 • 24.6 Prisen ledsages av diplomer som underskrives av medlemmene i DGT.

 • 24.7 DGT foreslår kandidater til prisutnevnelse, etter at det er gjort undersøkelser om kandidatens innsats i OTS’ tjeneste. Innstilling om habile kandidater forelegges OTS` styremøte minst 14 dager før utnevnelsen. Styret kan protestere mot utnevnelsen av innstilte kandidater. Dersom det foreligger klar redegjørelse og reelt grunnlag for protesten, kan styret og DGT i fellesskap stryke en innstilt kandidat med 2/3 flertall. Innstillinger som ikke er enstemmige i DGT, avgjøres av styret og DGT i fellesskap med alminnelig flertall.

 • 24.8 Utnevnelse med prisoverlevering skal foregå på et av OTS’ avholdte møter i høst- eller vårsemesteret.

 • 24.9 Prisen og diplomenes utseende kan ikke endres uten lovendring.

 • 24.10 Prisens mal skal alltid foreligge fullt ferdig som modell blant DGT’s eiendommer.

   25. ATTEST

 • 25.1 Det skal skrives en attest til alle som har tillitsverv i OTS. Denne skal underskrives av leder i Studentstyret, og i enkelte tilfeller også av Dekan.

    26. GYLDIGHET

 • 26.1 Vedtektene er gyldige fra 24.01.2018